Na-middeleeuwse handschriften en particuliere archieven

De vroegmoderne en moderne handschriften en archivalia beslaan het grootste deel van de collecties. Belangrijke onderdelen zijn de alchemistische handschriften, alba amicorum, collegedictaten, libri annotati, en archieven van personen, families en particuliere instellingen.

Christiaan Huygens, werkboek, Leiden UB, HUG 5, p. 61

Christiaan Huygens, werkboek, Leiden UB, HUG 5, p. 61

Het domein van de namiddeleeuwse handschriften beslaat de periode van ca. 1550 tot heden. Een scherpe grens met de middeleeuwse handschriften is hier niet te trekken. Sommige handschriften kunnen niet precies gedateerd worden en bepaalde teksttradities overschrijden de grens tussen middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Een goed voorbeeld vormen de alchemistische handschriften uit de Vossiuscollectie, waarvan een twintigtal vóór 1500 zijn vervaardigd, maar het merendeel afkomstig is uit de tweede helft van de zestiende eeuw. De brievencollecties vormen een van de grootste onderdelen van het domein, om die reden worden deze apart behandeld. Ook de universiteitsarchieven komen apart aan bod, hierop is een aparte regelgeving van toepassing omdat zij vallen onder de Archiefwet 1995.


Alchemistische handschriften

De 115 alchemistische handschriften uit de collectie-Vossius zijn afkomstig uit de bibliotheek van koningin Christina van Zweden: oorlogsbuit tijdens de Dertigjarige Oorlog geroofd in de Duitse landen, vooral Bohemen en Beieren. Ze vormden lange tijd een moeilijk te benaderen en enigszins ondergewaardeerde deelcollectie. Daarin is verandering gekomen dankzij de catalogus van P.C. Boeren (1975) en de groeiende belangstelling voor hermetische teksten en de rol van natuurfilosofie en esoterie voor de ontwikkeling van de natuurwetenschappen in de zestiende eeuw.

Alba amicorum

De collecties tellen ruim 100 alba amicorum van Leidse studenten of professoren. Deze vriendenboeken ontstonden in de zestiende eeuw in universitaire kringen. Studenten bezochten vaak meerdere universiteiten in Europa. Tijdens hun peregrenatio academica vroegen ze bevriende studenten en hoogleraren om een aandenken te noteren in een album. De Leidse universiteit is voor de verbreiding van het album amicorum binnen Nederland van groot belang geweest.

Collegedictaten

In totaal ruim 850 Leidse collegedictaten — genoteerd door studenten uit vijf eeuwen — vormen een belangrijke bron voor de studie van het academisch onderwijs en onderzoek.

Libri annotati

Ongeveer 3.000 gedrukte werken met handgeschreven aantekeningen, meest van Leidse geleerden uit de zeventiende en achttiende eeuw, worden sinds jaar en dag beheerd als onderdeel van de Westerse handschriften. Ze berusten onder signaturen die beginnen met (kastnummers) 754-766. Deze zogeheten libri annotati zijn als gedrukt werk opgenomen in de Catalogus, meestal voorzien van een niet-zoekbare opmerking over de handgeschreven aantekeningen in het bewuste exemplaar. Zo bevat 766 E 21, exemplaar van de Opera omnia van Apuleius Madaurensis (Leiden 1723), onder meer aantekeningen van Jac. Tollius. Aan een elektronische ontsluiting op annotators wordt thans gewerkt.

Archieven van personen en families

Een groot deel van de bijna vijftig zelfstandig geplaatste handschriftencollecties zijn (delen van) persoonlijke nalatenschappen, in de loop van vier eeuwen door de bibliotheek gekocht dan wel aanvaard als geschenk, legaat of bruikleen. Het gaat om collecties die naar de wijze waarop ze gevormd zijn kunnen worden onderscheiden in persoonlijke archieven en verzamelingen. De wetenschappelijke aantekeningen en correspondentie vervaardigd dan wel ontvangen door de historicus Johan Huizinga (1872-1945) vormen een archief. De brieven en handschriften van derden bijeengebracht door de Amsterdamse koopman Gerardus van Papenbroeck (1673-1743) kunnen een verzameling genoemd worden. Vaker treffen we echter mengvormen aan: de Lipsiuscollectie bevat een deel van de correspondentie en aantekeningen van Justus Lipsius (1547-1606), maar ook middeleeuwse handschriften die hij voor zijn onderzoek verwierf en gebruikte.

De collectie Bibliotheca Publica Latina en de handschriftencollectie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (zelf dus te beschouwen als verzamelingen) bevatten op hun beurt weer talrijke nalatenschappen van Leidse geleerden of literaire auteurs.

Archieven van particuliere instellingen

Informatie vinden: elektronische bestanden

Digital Special Collections bevat zowel collectiebeschrijvingen, itembeschrijvingen als digitale afbeeldingen van moderne handschriften, nalatenschappen en archieven. Deze zijn tevens te bereiken via onze online catalogus.

 • Collectiebeschrijvingen (Collection Guides) — Alle herkomstcollecties genoemd in het Overzicht Westerse handschriften bevatten in meer of mindere mate modern handschriftelijk materiaal. Van de volgende nalatenschappen en archieven zijn elektronische inventarissen aanwezig:
  Archieven Waalse Kerken in Nederland (Bibliothèque Wallonne). — Bibliotheca Thysiana: Archief. — Bohn, uitgeverij. — Kinsky. — Luzac, fam. — Maatschappij der Nederlandse Letterkunde: Archief. — Milo. — Sijthoff, uitgeverij
 • Itembeschrijvingen — In het literatuurveld van de itembeschrijvingen wordt verwezen naar de hieronder vermelde gedrukte catalogi.
 • Digitale afbeeldingen — Het bestand bevat een groeiend aantal digitale afbeeldingen. Van enkele handschriften zijn complete digitale facsimile's in kleur aanwezig, bijvoorbeeld van het album amicorum van Janus Dousa (BPL 1406), en van twee manuscripten met Michiel Michielszons Burleske Notulen (LTK 439 en LTK 1137). Via de online catalogus wordt de mogelijkheid geboden om scans aan te vragen van individele stukken.

Informatie vinden: gedrukte catalogi

In de volgende gedrukte catalogi (links naar de online catalogus) worden namiddeleeuwse handschriften en particuliere archieven beschreven (hierin is vaak aanvullende informatie te vinden):

Informatie vinden: internetselecties

 • Den Haag, Letterkundig Museum — o.m. brieven en manuscripten
 • Wegwijzer KB — Wegwijzer naar bibliotheek- en documentatiediensten, in Nederland en wereldwijd
 • Archiefnet — archiefinstellingen in Nederland en nationale archieven wereldwijd
 • Archieven.nl — archiefoverzichten en inventarissen van Nederlandse archiefdiensten
 • Archives Portal Europe — archiefoverzichten en inventarissen van Europese archiefdiensten en instellingen
 • Agrippa — inventaris AMVC Letterenhuis, Vlaanderen
 • Archives Hub — nalatenschappen en archieven berustend in universiteiten van het Verenigd Koninkrijk
 • CERL Portal — ontsluit handschriftencollecties wereldwijd
 • Repositories of Primary Sources — verzameling links naar bijzondere collecties wereldwijd

Laatst Gewijzigd: 22-12-2016